Obchodné podmienky PDF Tlačiť E-mail

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 • 1.1 Predávajúcim je P3, s.  r. o., Mateja Murgaša 14798/22, 080 06 Prešov (ďalej len „P3, s. r. o.“)
 • 1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje P3, s. r. o. s úmyslom kúpy tovaru, ktorý spoločnosť ponúka.
 • 1.3 Používaním web-stránok internetového obchodu a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
 • 1.4 Spoločnosť P3, s. r. o. si vyhradzuje právo meniť tieto Obchodné podmienky.
 • 1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. OBJEDNÁVANIE

 • 2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
 • a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach,
 • b) e-mailom,
 • c) písomnou objednávkou,
 • d) telefonicky.
 • 2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
 • 2.3 Odoslanú objednávku potvrdí spoločnosť P3, s. r. o. počas pracovných dní do 48 hodín e-mailom alebo telefonicky a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
 • 2.4 Spoločnosť P3, s. r. o. sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
 • 2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od potvrdenia objednávky spoločnosti P3, s. r. o. bez udania dôvodu. V tomto prípade je zrušenie objednávky bez storno poplatkov. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom.
 • 2.6 Spoločnosť P3, s. r. o. má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar a kupujúci nemá záujem o iný druh tovaru. Spoločnosť P3, s. r. o. má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).
 • 2.7 Kupujúci môže objednať aj tovar, ktorý nie je vo viditeľnej ponuke na web-stránkach spoločnosti P3, s. r. o. Aj na objednaný tovar neuvedený v ponuke na web-stránkach sa vzťahujú všetky ustanovenia týchto Obchodných podmienok v plnom rozsahu.

3. CENY

 • 3.1 P3, s. r. o. nie je platcom DPH.
 • 3.2 V prípade doručenia tovaru kuriérom je k základnej cene objednávky pripočítaná cena za dopravu tovaru, ktorá je stanovená paušálne vo výške € 7,00 + 1,00 € dobierka.
 • 3.3 V prípade doručenia tovaru Slovenskou poštou je k základnej cene objednávky pripočítaná cena za dopravu tovaru, ktorá je stanovená paušálne vo výške 5,00 € + 1,00 € dobierka:
 • 3.4 V prípade doručenia tovaru Slovenskou poštou je k základnej cene objednávky pripočítaná cena za dopravu tovaru, ktorá je stanovená paušálne vo výške 5,00 € v prípade, ak peniaze na tovar budú zložené na účet spoločnosti vedený v UniCredit Banke Slovakia, a. s., číslo účtu: 1160672003/1111
 • písomný IBAN: SK13 1111 0000 0011 6067 2003
 • e-IBAN: SK1311110000001160672003
 • SWIFT (BIC): UNCRSKBX
 • V prípade doručenia tovaru kuriérskou službou je k základnej cene objednávky pripočítaná cena za dopravu tovaru, ktorá je stanovená paušálne vo výške 7,00 € v prípade, ak peniaze na tovar budú zložené na účet spoločnosti vedený v UniCredit Banke Slovakia, a. s., číslo účtu: 1160672003/1111
 • IBAN: SK13 1111 0000 0011 6067 2003
 • SWIFT (BIC): UNCRSKBX
 • 3.5 Spoločnosť P3, s. r. o. balné neúčtuje.
 • 3.6 Spoločnosť P3, s. r. o. si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené.

4. PLATBY

 • 4.1 Spoločnosť P3, s. r. o. zasiela objednaný tovar formou dobierky kde si kupujúci zvolí možnosť zaslania:
 • a) Poštou,
 • b) Kuriérom.
 • 4.3 Kupujúci zaplatí za tovar pri preberaní tovaru.
 • 4.4 Platba je možná iba v €.
 • 4.5 Daňový doklad posiela spoločnosť P3, s. r. o. kupujúcemu spolu s tovarom.

5. DODACIE PODMIENKY

 • 5.1 Spoločnosť P3, s. r. o. sa snaží udržiavať svoju ponuku tovaru v aktuálnom stave. Ponuka tovaru závisí od dodávok materiálu dodávateľmi.
 • 5.2 Dodacia lehota na tovar v ponuke spoločnosti P3, s. r. o. je vo väčšine prípadov do 21 dní od potvrdenia objednávky a vo veľkej miere je závislá od toho, či je objednaný tovar na sklade. Pokiaľ žiadaný tovar nie je na sklade a nie je možné ani zabezpečiť jeho výrobu spoločnosť P3, s. r. o. bude o danej skutočnosti kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom alebo telefonicky, kde mu bude ponúknutý podobný tovar. Ak kupujúcemu nevyhovuje iný tovar má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.
 • 5.3 Tovar, ktorý je na sklade spoločnosť P3, s. r. o. bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

6. DORUČENIE TOVARU

 • 6.1 Predaj a doručenie tovaru je obmedzené na územie SR.
 • 6.2 Spoločnosť P3, s. r. o. zabezpečuje doručenie tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke, pokiaľ nie je na webovej stránke určené inak:
 • a) kuriérskou službou,
 • b) Slovenskou poštou.
 • 6.3 Pri doručení tovarom kuriérom i poštou je tovar poistený v plnej výške. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
 • 6.4 Za tovar zodpovedá spoločnosť P3, s. r. o. až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru pri dodávke tovaru kuriérskou službou alebo pri prevzatí na pošte.
 • 6.5 Spoločnosť P3, s. r. o. nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca, u ktorého je tovar vždy poistený. Takéto prípady rieši spoločnosť P3, s. r. o. dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení škôd prepravcom.

7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

 • 7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
 • 7.2 Bod 7.1 týchto Obchodných podmienok sa vzťahuje iba na kupujúceho, ktorý si tovar objednal ako súkromná osoba (fyzická osoba nepodnikateľ).
 • 7.3 Tovar na vrátenie musí byť:
 • a) nepoužitý,
 • b) nepoškodený,
 • c) kompletný,
 • d) zabalený v pôvodnom nepoškodenom obale,
 • e) vrátane priloženého dokladu o kúpe.
 • 7.4 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:
 • a) kontaktovať spoločnosť P3, s. r. o. so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
 • b) zaslať tovar naspäť na adresu spoločnosti P3, s. r. o. - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (Spoločnosť P3, s. r. o. neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
 • c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).
 • 7.5 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.4 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je spoločnosť P3, s. r. o. povinná:
 • a) prevziať tovar naspäť,
 • b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar.
 • 7.6 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.4 týchto Obchodných podmienok nebude spoločnosť P3, s. r. o. akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

 • 8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami tovaru a Obchodným zákonníkom.
 • 8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode spoločnosti P3, s. r. o. je 24 mesiacov pri dodržaní podmienok používania daného tovaru.
 • 8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
 • 8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, kópie faktúry (daňového dokladu).
 • 8.5 Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 9.1 Osobné údaje a iné dôverné informácie kupujúceho, poskytnuté spoločnosti P3, s. r. o. prostredníctvom objednávkového formulára, alebo iným spôsobom, slúžia výlučne pre poskytnutie konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám. Spoločnosť P3, s. r. o. bude tieto informácie využívať len pre svoju potrebu.

10. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 • 10.1 Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 10.2 Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, http://www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 • 10.3 Kupujúci majú taktiež možnosť použiť platformu riešenia sporov on-line (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage . Kupujúci pri predkladaní podania v platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

 • 10.1 Platnosť obchodných podmienok je od 01.12.2017